Αρχικοί έλεγχοι

Οι παρακάτω έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά πριν εισέλθουν μαθητές στο εργαστήριο και ξεκινήσει η ροή των ασκήσεων. Σε περίπτωση προβλημάτων θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου.

1. Έλεγχοι σχετικά με τα ισχυρά ρεύματα

 • Έλεγχος της ποιότητας της γείωσης από τον ηλεκτρολόγο του σχολείου
 • Έλεγχος της καλής λειτουργίας του διακόπτη διαρροής
 • Οπτικός έλεγχος για γυμνά καλώδια ή ξεκολλημένες πρίζες
 • Οπτικός έλεγχος των καλωδίων των πάγκων για ρωγμές ή ξεφλούδισμα της μόνωσης
 • Οπτικός έλεγχος της ενσωματωμνένης ασφάλειας των πάγκων
 • Επιβεβαίωση ότι 'ολοι οι ρευματολήπτες ολων των συσκευών είναι τύπου “σούκο”
 • Επιβεβαίωση ότι όλες οι πρίζες είναι τύπου “σούκο”
 • Έλεγχος στα πολύπριζα, παλαντέζες, ταύ για καλή λειτουργία
 • Επιβεβαίωση ότι όλα τα πολύπριζα, παλαντέζες, ταύ είναι τύπου “σούκο”
 • Επιβεβαίωση ότι ο πίνακας του εργαστηρίου εφόσον είναι εσωτερικός δεν παρουσιάζει διαρροή και είναι πάντα κλεδωμένος

2. Έλεγχοι σχετικά με τα ντουλάπια και τους αποθηκευτικούς χώρους

 • Επιβεβαίωση σχετικά με την τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης των υλικών στα ράφια. ( Γενικά τα βαριά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στα κάτω ράφια)
 • Επιβεβαίωση ότι όλα τα ντουλάπια, συρτάρια και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι κλειδώνουν

3. Έλεγχοι σχετικά με τα σκαμπώ και τα καθίσματα των μαθητών

 • Οπτικός έλεγχος της ευστάθιας των καθισμάτων ( λασκαρισμένες βίδες, σπασμένοι σκελετοί κλπ)
 • Οπτικός έλεγχος για αμυχές και γενικά ο,τιδήποτε δύναται να τραυματίσει το μαθητή

4. Έλεγχοι σχετικά με τους πάγκους

 • Οπτικός έλεγχος για αμυχές και γενικά ο,τιδήποτε δύναται να τραυματίσει το μαθητή

5. Έλεγχοι σχετικά με την πυρασφάλεια

 • Επιβεβαίωση ύπαρξης πυροσβεστήρα CO2 και της επιχειρησιακής του ετοιμότητας
 • Επιβεβαίωση ύπαρξης πυροσβεστήρα ξηράς κόνεος και της επιχειρησιακής του ετοιμότητας
 • Έλεγχος του κυλώματος πυρασφάλειας

6. Έλεγχοι σχετικά με την ποιότητα ύδρευσης, αποχέτευσης

* Οπτικός έλεγχος για διαρροές και συναφή προβλήματα

7. Έλεγχος ασθενών ρευμάτων

* Έλεγχος καλωδίωσης Τηλεφώνου

 • Έλεγχος καλωδίωσης TV
 • Έλεγχος καλωδίωσης δικτύου

8. Έλεγχος φωτισμού ασφαλείας

9. Έλεγχος συστήματος συναγερμού

10. Έλεγχοι στο Παρασκευαστήριο ή στον Απαγωγό