Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

wikiwiki:prezi [2011/01/09 20:05] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +Ενδεικτικά prezi
 +
 +
 +Τα 7 θαύματα του κόσμου
 +<html>
 +<div class="prezi-player"><style type="text/css" media="screen">.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }</style><object id="prezi_kh8oftmvbuxk" name="prezi_kh8oftmvbuxk" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="550" height="400"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="bgcolor" value="#ffffff"/><param name="flashvars" value="prezi_id=kh8oftmvbuxk&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"/><embed id="preziEmbed_kh8oftmvbuxk" name="preziEmbed_kh8oftmvbuxk" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="550" height="400" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=kh8oftmvbuxk&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"></embed></object><div class="prezi-player-links"><p><a title="description" href="http://prezi.com/kh8oftmvbuxk/seven-wonders-of-the-ancient-world/">Seven Wonders of the Ancient World</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p></div></div>
 +</html>